ประเภทคำร้องยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกาษา


คำร้องยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate education)

คำร้องยื่นคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate education)